Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủ(Ngưu-Yết) Đừng chống đối , em là của tôi.

(Ngưu-Yết) Đừng chống đối , em là của tôi. - Tin buồn!